T48N-06C

0

Bộ đặt thời gian analog T48N-06C Hanyoung